wie zijn we


Wij zijn met ons project “Hof van Heden” voorlopers in Almelo.

Wij richten ons op een positieve toekomst. Wij willen een schone wereld waarin we nog lang diep en vrij kunnen ademhalen. Een wereld waarin we op een vriendelijke manier met aandacht voor mensen om ons heen kunnen wonen en werken. Een wereld die we niet ‘gebruiken’ maar waar we respectvol mee omgaan.

Een wereld waar we nieuwe ideeën om ons verbruik van grondstoffen te verminderen, verwelkomen. Een wereld waarin samen delen normaal is en niemand tekort hoeft te komen.

Het lijkt een ideale wereld. Maar wij weten dat wij er ons steentje aan kunnen bijdragen. Wij beginnen gewoon klein. Wij bouwen nu aan ons woonproject zodat we er straks kunnen wonen. Een plek waar jong en oud bij elkaar wonen, waar generaties elkaar iets kunnen bieden en waar we het moderne Noaberschap in praktijk brengen. We bouwen levensloopbestendige woningen met gemeenschappelijke ruimten (en met een gemeenschappelijke tuin) en met duurzame materialen, zodat we met schone energie, energie neutraal, of energie leverend kunnen gaan wonen.

Onze doelstelling is officieel:

Het tot stand brengen van één of meer mens- en milieuvriendelijke woningbouwprojecten in Almelo en het beheren van desbetreffende projecten
Het behartigen van de belangen van de leden als (toekomstige) bewoners, bijvoorbeeld als eigenaren of huurders van de woningen en projecten
Woningbouwprojecten tot stand te brengen waarin sprake is van een diversiteit aan woonvormen en functies, alsmede een diversiteit aan bewoners naar inkomen en samenstelling van huishoudens
Daarnaast hebben wij onze uitgangspunten benoemd, vastgelegd in het “Programma van eisen”.
Heb je er zin in om in deze positieve energie mee te delen? Neem gerust contact met ons op!

Lees meer

stand van zaken


In het kader van een nieuwe visie op wonen wil de overheid met een stimuleringsregeling woongroepen zoals “de hof van heden Almelo” faciliteren. Wij zijn druk doende een  subsidie aanvraag in te dienen. De gemeente Almelo omarmt ons project.

”Lees

waar in Almelo


Onze voorkeur gaat uit naar een mooie plek in Almelo . Wij beseffen ons dat dit niet eenvoudig zal zijn. Daarom kijken wij uit naar passende  locaties in Almelo. Het is fijn te zien dat de gemeente Almelo ons project een warm hart toedraagt en meedenkt in de toewijzing van een locatie.

wanneer


De vereniging maakt gebruik van een planning waarin per fase voor de toekomstige bewoners het groepsproces en het ontwerp- en bouwproces is uitgewerkt. Zo wordt duidelijk welke sturing en expertise in iedere fase nodig is.


Er zijn per fase mijlpalen benoemd. Deze zijn in een tijdsplanning gezet. Maar het is logisch dat de volgende fase pas volgt na de vorige, als dat niet lukt lopen we uit in de tijdsplanning.

Lees meer

hoe


Hoe ontstaat de ‘Hof van Heden Almelo’
We willen onze doelstellingen bereiken via een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Bij deze ontwikkelvorm houdt de vereniging (het collectief) volledige zeggenschap over te realiseren woningen. Wij zijn de initiatiefnemer en opdrachtgever van het bouwproject.

De vereniging werkt zonder winstoogmerk. De vereniging is de opdrachtgever richting de overige partijen (waaronder bijvoorbeeld de aannemer). In de statuten is vastgelegd hoe de besluitvorming plaats zal vinden. Een aantal besluiten zal door het collectief in het geheel gemaakt worden. Andere beslissingen, over de eigen woning, worden individueel gemaakt.

Voordelen CPO
Een voordeel van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is het schaalvoordeel dat te behalen valt. Hierdoor is het eerder mogelijk om een betaalbare woning te realiseren. Een ander voordeel van bouwen in CPO is bijvoorbeeld het bieden van woningen op maat en de sociale verbinding in de buurt.

Werkzame commissies
Het is dus een project waar door de leden van de vereniging aan wordt gewerkt. Dat betekent dat van ieder lid een bijdrage wordt verwacht, bv dat hij/zij betrokken is bij een commissie. Er zijn verschillende commissies, bv voor financiën, duurzaamheid, PR. Commissies kunnen zich inhoudelijk diepgaand bezig houden met de vraagstukken die op hun terrein liggen. De commissies doen in de ledenvergadering verslag van hun werkzaamheden, zij brengen voorstellen in de ledenvergadering die tot een besluit moeten komen.

Lees meer

Nieuws


De gemeente Almelo denkt momenteel mee om voor ons een bouwperceel te vinden. Hiertoe is de stedenbouwkundige, in nauwe samenwerking met onze projectbegeleidster en de afdeling “bouwzaken”, bezig om de mogelijkheden te onderzoeken binnen vak 9 op Noord-Oost.

Er rust op genoemd vak een optie van vier percelen met een oppervlakte van plm. 4700m2