stand van zaken


Wij zijn bezig met een haalbaarheidsonderzoek. Hiervoor hebben we subsidie ontvangen van het Rijk. We hebben bij de gemeente een globaal stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp ingediend dat recht doet aan de omgeving, de voorwaarden die de gemeente stelt en onze eigen wensen. Zodra de gemeente groen licht geeft om verder te gaan met het onderzoek kunnen we het ontwerp, samen met nieuwe belangstellenden, verder ontwikkelen.

waar in Almelo


Samen met de gemeente focussen we ons op Almelo Noord Oost. Na het verkennen  van meerdere locaties is ons definitief een bouwperceel toegewezen tussen de Einthovenlaan en de Zernikelaan groot 4000m2 tegenover de kerk van Mariaparochie.

wanneer


We verwachten het haalbaarheidsonderzoek begin 2021 met een positief resultaat af te ronden. Als we daarvan uitgaan, kunnen we de nieuwe woningen eind 2022, begin 2023 betrekken.

hoe


We bouwen op basis van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Bij deze ontwikkelvorm houdt de vereniging/het collectief de volledige zeggenschap en verantwoordelijkheid over het realiseren van de woningen. Dit betekent dat we als groep projectleider zijn van ons eigen project. Dat is een spannend proces dat vraagt om een actieve bijdrage van alle leden. We laten ons hierbij ondersteunen door een procesbegeleider.

Een van de doelstellingen van de Vereniging Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Almelo met betrekking tot leeftijd is dat er een mix ontstaat van verschillende leeftijdsgroepen. Om dit te kunnen bereiken zal in de ontwerpfase uitgegaan worden van woningtypen voor jong en oud.

De pijlers van duurzaamheid en modern noaberschap blijven wij nastreven!

duurzaam Hof van Heden

De Hof van Heden wil goed zijn voor het milieu.
Dat betekent dat we ons gebouw duurzaam willen ontwerpen.

Dat betekent om kort te gaan:

  • Zoveel mogelijk gebruik maken van materialen, die herbruikbaar zijn, we gaan uit van het principe van ‘cradle to cradle’.
  • Energieverbruik beperken door verspilling tegen te gaan. We kunnen daarbij denken aan een compacte gebouwvorm en natuurlijk aan optimale isolatie van vloeren, gevels en daken.
  • Maximaal gebruik maken van energie uit duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van zonneboilers en/of zonnepanelen.
  • Zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming (bijvoorbeeld vloerverwarming).

Het streven is dus om de woningen energieopwekkend te maken en de milieubelasting tot het minimum te beperken.