stand van zaken


In het kader van een nieuwe visie op wonen wil de overheid met een stimuleringsregeling woongroepen zoals “de hof van heden Almelo” faciliteren. Wij zijn druk doende een  subsidie aanvraag in te dienen. De gemeente Almelo omarmt ons project.

”Lees

waar in Almelo


Onze voorkeur gaat uit naar een mooie plek in Almelo . Wij beseffen ons dat dit niet eenvoudig zal zijn. Daarom kijken wij uit naar passende  locaties in Almelo. Het is fijn te zien dat de gemeente Almelo ons project een warm hart toedraagt en meedenkt in de toewijzing van een locatie.

wanneer


De vereniging maakt gebruik van een planning waarin per fase voor de toekomstige bewoners het groepsproces en het ontwerp- en bouwproces is uitgewerkt. Zo wordt duidelijk welke sturing en expertise in iedere fase nodig is.

Lees meer

hoe


Hoe ontstaat de ‘Hof van Heden Almelo’
We willen onze doelstellingen bereiken via een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Bij deze ontwikkelvorm houdt de vereniging (het collectief) volledige zeggenschap over te realiseren woningen. Wij zijn de initiatiefnemer en opdrachtgever van het bouwproject.

De vereniging werkt zonder winstoogmerk. De vereniging is de opdrachtgever richting de overige partijen (waaronder bijvoorbeeld de aannemer). In de statuten is vastgelegd hoe de besluitvorming plaats zal vinden. Een aantal besluiten zal door het collectief in het geheel gemaakt worden. Andere beslissingen, over de eigen woning, worden individueel gemaakt.

Voordelen CPO
Een voordeel van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is het schaalvoordeel dat te behalen valt. Hierdoor is het eerder mogelijk om een betaalbare woning te realiseren. Een ander voordeel van bouwen in CPO is bijvoorbeeld het bieden van woningen op maat en de sociale verbinding in de buurt.

Werkzame commissies
Het is dus een project waar door de leden van de vereniging aan wordt gewerkt. Dat betekent dat van ieder lid een bijdrage wordt verwacht, bv dat hij/zij betrokken is bij een commissie. Er zijn verschillende commissies, bv voor financiën, duurzaamheid, PR. Commissies kunnen zich inhoudelijk diepgaand bezig houden met de vraagstukken die op hun terrein liggen. De commissies doen in de ledenvergadering verslag van hun werkzaamheden, zij brengen voorstellen in de ledenvergadering die tot een besluit moeten komen.

Lees meer

Nieuws


De gemeente Almelo denkt momenteel mee om voor ons een bouwperceel te vinden. Hiertoe is de stedenbouwkundige, in nauwe samenwerking met onze projectbegeleidster en de afdeling “bouwzaken”, bezig om de mogelijkheden te onderzoeken binnen “Noord-Oost”.


Een van de doelstellingen van de Vereniging Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Almelo met betrekking tot leeftijd is dat er een mix ontstaat van verschillende leeftijdsgroepen. Om dit te kunnen bereiken zal in de ontwerpfase uitgegaan worden van woningtypen voor jong en oud.

De pijlers van duurzaamheid en modern noaberschap blijven wij nastreven!