Geen nieuws


Op dit moment hebben wij geen nieuws, maar hou deze pagina in de gaten!

Opvolglijsten

Een van de doelstellingen van de Vereniging Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Almelo met betrekking tot leeftijd is dat er een mix ontstaat van verschillende leeftijdsgroepen. Om dit te kunnen bereiken zullen vooralsnog in de aanloopfase opvolglijstcriteria worden gebruikt.

   Er worden twee opvolglijsten opgesteld:

  • Een opvolglijst voor jongeren/gezinnen onder de 40 jaar.
  • Een opvolglijst voor mensen boven de 40.

De verhouding tussen deze opvolglijsten bedraagt 40% – 60%.

duurzaam Hof van Heden

De Hof van Heden wil goed zijn voor het milieu.
Dat betekent dat we ons gebouw duurzaam willen ontwerpen.

Dat betekent om kort te gaan:

 • Zoveel mogelijk gebruik maken van materialen, die herbruikbaar zijn, we gaan uit van het principe van ‘cradle to cradle’.
 • Energieverbruik beperken door verspilling tegen te gaan. We kunnen daarbij denken aan een compacte gebouwvorm en natuurlijk aan optimale isolatie van vloeren, gevels en daken.
 • Maximaal gebruik maken van energie uit duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van zonneboilers en/of zonnepanelen.
 • Zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming (bijvoorbeeld vloerverwarming).

Het streven is dus om de woningen energieopwekkend te maken en de milieubelasting tot het minimum te beperken.

Noaberschap

Bij de meeste mensen in Twente is het begrip “Noaberschap” bekend. Van oudsher is het een ruime en intensieve vorm van burenhulp, die onontbeerlijk was voor bewoners toen die nog niet konden rekenen op goede openbare en algemene voorzieningen.

Modern noaberschap is een netwerk van mensen, gedeeltelijk gebaseerd op de kernwaarden van het ‘oude’ noaberschap. Binnen dit netwerk wil men elkaar helpen om aangenaam te wonen, te werken en te leven.

In de Hof van Heden willen we met een geïntegreerd ontwerp voor wonen, werken, zorgen en recreëren een samenlevingsvorm realiseren waarin mensen zich thuis voelen. Je helpt elkaar waar nodig vanuit je eigen talenten en binnen je eigen grenzen. Je bepaalt eveneens zelf wat je wel of niet gemeenschappelijk wilt doen.

Een goede noaber is beter dan een verre vriend!

wie zijn we


Wij zijn met ons project “Hof van Heden” voorlopers in Almelo.

Wij richten ons op een positieve toekomst. Wij willen een schone wereld waarin we nog lang diep en vrij kunnen ademhalen. Een wereld waarin we op een vriendelijke manier met aandacht voor mensen om ons heen kunnen wonen en werken. Een wereld die we niet ‘gebruiken’ maar waar we respectvol mee omgaan.

Een wereld waar we nieuwe ideeën om ons verbruik van grondstoffen te verminderen, verwelkomen. Een wereld waarin samen delen normaal is en niemand tekort hoeft te komen.

Het lijkt een ideale wereld. Maar wij weten dat wij er ons steentje aan kunnen bijdragen. Wij beginnen gewoon klein. Wij bouwen nu aan ons woonproject zodat we er straks kunnen wonen. Een plek waar jong en oud bij elkaar wonen, waar generaties elkaar iets kunnen bieden en waar we het moderne Noaberschap in praktijk brengen. We bouwen levensloopbestendige woningen met gemeenschappelijke ruimten (en met een gemeenschappelijke tuin) en met duurzame materialen, zodat we met schone energie, energie neutraal, of energie leverend kunnen gaan wonen.

Onze doelstelling is officieel:

Het tot stand brengen van één of meer mens- en milieuvriendelijke woningbouwprojecten in Almelo en het beheren van desbetreffende projecten
Het behartigen van de belangen van de leden als (toekomstige) bewoners, bijvoorbeeld als eigenaren of huurders van de woningen en projecten
Woningbouwprojecten tot stand te brengen waarin sprake is van een diversiteit aan woonvormen en functies, alsmede een diversiteit aan bewoners naar inkomen en samenstelling van huishoudens
Daarnaast hebben wij onze uitgangspunten benoemd, vastgelegd in het “Programma van eisen”.
Heb je er zin in om in deze positieve energie mee te delen? Neem gerust contact met ons op!

Lees meer

waar in Almelo


Onze voorkeur gaat uit naar een mooie plek in Almelo . Wij beseffen ons dat dit niet eenvoudig zal zijn. Daarom kijken wij ook over de Almelose horizon naar passende locaties.

stand van zaken


‘Scheiding der wegen van MMWA en Knarrenhof’.
Wij gaan met ons woonproject verder zonder Knarrenhof.

Vorig jaar hebben we deze stichting gevraagd te helpen ons woonproject te realiseren op het Indiëterrein rond de watertoren. Knarrenhof beschikt over een groot netwerk en contacten met een bank. Wij hadden goede ideeën en prachtige schetsen van onze architect Gooike Postma. We werkten hard om meer leden te werven. Vele vrije uurtjes zijn daaraan besteed. Echter, ‘de samenwerking’ verliep anders dan we hadden gehoopt en verwacht. Ondanks dat Knarrenhof Almelo op een presenteerblaadje aangereikt kreeg, er bestond immers al een vereniging met potentiële bewoners en de beoogde locatie was duidelijk, ging Knarrenhof op de solotoer. Er was geen sprake van “samen”. Er was nauwelijks communicatie. Ons CPO woonproject dreigde te verworden tot een volgend ontwikkelingsproject van Knarrenhof. Toen Knarrenhof onlangs een voorlichtingsavond organiseerde bij de Rabobank, bleek de naam Hof van Heden Almelo ingeruild voor de naam Hof van Indië en ook ons logo stond niet meer op de uitnodiging. Dit leidde tot een vertrouwensbreuk. Enkele leden blijven de ontwikkeling van Knarrenhof volgen. Een flinke groep echter koos voor een doorstart. Het is jammer dat het zo gelopen is. We realiseren ons dat we dezelfde hobbels opnieuw tegen kunnen komen, maar we gaan er weer vol tegenaan. We kiezen nog steeds voor noaberschap en voor duurzaam en levensloopbestendig bouwen voor alle leeftijden. Bent u enthousiast en wilt u met ons het avontuur aangaan op zoek naar een mooie woonplek, stuur dan een berichtje via onze website www.hofvanhedenalmelo.nl

Lees meer